آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 352
تعداد پذیرش 85
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 130
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 241 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 125 روز
درصد پذیرش 24 %