آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 335
تعداد پذیرش 79
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 36

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 233 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 24 %