آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 435
تعداد پذیرش 121
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 157
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 40

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 86 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 207 روز
درصد پذیرش 28 %