مدیر مسئول


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ارتباطات

 • hadi.khanikigmail.com

سردبیر


دکتر علی ربیعی دانشگاه پیام نور

 • alirabieecsr.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی کمالی پور استاد، دانشگاه پوردو

 • kamalipouryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن بشیر استاد گروه فرهنگ و ارتباطات-دانشکده فرهنگ و ارتباطات-دانشگاه امام صادق (ع)

 • drhbashir100gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نعیم بدیعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

 • badiinayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهری بهار دانشیار دانشگاه تهران

 • mbahar.utgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شراره مهدی زاده دانشگاه الزهراء

 • sh.mehdizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی اصغر سلطانی دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

 • aasultaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیلیا نرسیسانس دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • enercissut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی اصغر کیا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 • aliasgharkiayahoo.com

ویراستار انگلیسی


مسعود زندی مدرس

ارتباطات

 • masoodzandi1974gmail.com

ویراستار ادبی نشریه


نجیبه محبی کارشناس ارشد ارتباطات

 • nmohebbiyahoo.com

مدیر داخلی


مریم مقیمی دانشجو

 • moghimi333gmail.com