دوره و شماره: دوره 7، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-158 
5. بررسی سلبریتی‌سازی در رسانه و بحران هویت نوجوان در جامعه

صفحه 103-121

مصطفی کوچکزائی؛ مجیدرضا فیضیان؛ محمدحسین شاه آبادی