دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-200 
1. جغرافیای ارتباطی سینمای ملی ایران

صفحه 11-41

ابراهیم فیاض؛ عبدالله بیچرانلو


7. عکاسیِ دیجیتال: ارتباط، هویت، خاطره

صفحه 165-191

آرش حسن‌پور؛ محمدرضا رزاقی؛ فاطمه صادقی