دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-165 
1. جغرافیای ارتباطی سینمای ملی ایران

صفحه 11-26

ابراهیم فیاض؛ عبدالله بیچرانلو


4. مدل علی تمایل رفتاری جوانان به استفاده از برنامه های ماهواره ای

صفحه 69-81

محمد حسن صیف؛ سحر علی پور؛ مرضیه تاجوران


7. عکاسیِ دیجیتال: ارتباط، هویت، خاطره

صفحه 121-136

آرش حسن‌پور؛ فاطمه صادقی