بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

  • جعفری، علی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
  • جعفری، علی [1] گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی
  • جعفری، لیلا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی