آ

ا

ب

پ

  • پاکدامن، یوسف [1] کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
  • پاکزاد، احمد [1] کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صداو سیما
  • پیراهری، نیر [1] دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران. استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد گرمسار
  • پناه شاهی، مهسا [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی