بازنمایی زلزله کرمانشاه در کانال‌های تلگرامی دو خبرگزاری فارس و ایرنا

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش باهدف شناخت و مقایسه ساختار، محتوا و نحوه جهت‌گیری اخبار زلزله کرمانشاه در کانال‌های تلگرام دو خبرگزاری فارس و ایرنا، صورت گرفت. جمعیت آماری این پژوهش را کلیه اخبار مربوط به زلزله در این دو خبرگزاری در فاصله زمانی از «لحظه وقوع رویداد» به مدت «دو هفته» تشکیل می‌داد. یافته‌ها نشان داد که در اکثر متغیرهای مورد بررسی، در ساختار و محتوای مطالب دو خبرگزاری تفاوت‌ معنی‌دار وجود دارد؛ بدین معنی که کانال‌های تلگرامی دو خبرگزاری مورد بررسی، در انتشار اخبار زلزله کرمانشاه، نسبت به هم، متفاوت عمل کرده‌اند؛ ازنظر محتوا، کانال تلگرامی خبرگزاری فارس بیشتر به ‌نقد «دولت به‌صورت کلی» پرداخته؛ درحالی‌که خبرگزاری ایرنا به‌ صورت تخصصی «عملکرد وزرا» را موردانتقاد قرار داده است. باوجود تفاوت‌های معنی‌دار بین متغیرهای تحقیق، نمی‌توان این تفاوت‌ها را به جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت داد؛ زیرا، هر یک از کانال‌های خبری مورد بررسی، علی‌رغم دارا بودن سیاست‌ها و خط‌مشی‌های متفاوت سیاسی، جنبه‌های خاصی از رویداد را بهتر و کامل‌تر پوشش داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 

1-    تالبوت رایس، دیوید (1390)، «هنر اسلامی»، مترجم ماه ملک بهار. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

2-    جنسن، هورست ولدمار (1397)، «تاریخ هنر»، مترجم پرویز مرزبان. چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

3-    فرقانی، محمدمهدی و سیدجمال‎الدین اکبرزاده جهرمی (1390)، «ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم». فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال دوزادهم، شماره شانزدهم، زمستان، صفحات: 157-129.

4-    رشیدی، صادق (1396)، «هنر پیرااسلامی». تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

5-    مرزبان، پرویز (1397)، «خلاصه تاریخ هنر». چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

6-    مهدی‎زاده، مهدی (1389)، «نظریه‏های رسانه: اندیشه‏های رایج و دیدگاه‏های انتقادی». تهران: همشهری.

7-    کوثری، مسعود و عباس عموری (1392)، «هنر مردمی دینی: شمایل‎شناسی حضرت علی (ع)». فصلنامه جامعه‎شناسی ادبیات و هنر، دورۀ 5، شمارۀ 1، تابستان، صفحات: 51-23.

8-    کوماراسوامی، آناندا (1386)، «فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی»، مترجم امیر حسین ذکوگو. تهران: فرهنگستان هنر.

9-    گامبریج، ارنست (1385)، «تاریخ هنر»، مترجم علی رامین. تهران: نشر نی.

10- عکاشه، ثروت (1380)، «نگارگری اسلامی»، مترجم غلامرضا تهامی. تهران: سامان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.

11- یاسینی، سیده راضیه (1395)، «شمایل‎نگاری دینی در ایران و غرب از آغاز تا دوره معاصر». تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

12- تصاویر از اینترنت برداشت شده است.

Howells, Richard (2003), Visual Culture, USA: Polity.

Panofsky, Dora and Panofsky, Erwin (1965[1956]), Pandora’s Box, N.Y. Pantheon Books.

Panofsky, Erwin (1955), Meaning in the Visual Arts, N.Y., Anor Books.

Panofsky, Erwin (1967 [1939]), Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York: Harper & Row Publications.

Panofsky, Erwin (2005 [1951]), Gothc Architechture and Schoolasticism, USA: Archabby Publications.