بازتاب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در مطبوعات ( تحلیل محتوای دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله 15 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1396)

نویسندگان

1 دانشکده علوم ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت چگونگی بازتاب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در دو روزنامه شرق و کیهان انجام شده است.قلمرو زمانی پژوهش حاضر دو هفته منتهی به کارزار انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از 15 تا 29 اردیبهشت ماه 1396 است. واحدهای تحقیق با تکیه بر نظریه برجسته سازی و استفاده و نیازمندی و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.روحانی و رئیسی، دو رقیب عمده این کارزار انتخاباتی بودند.روزنامه شرق،طرفدار روحانی و روزنامه کیهان طرفدار رئیسی هستند.نمونه‌گیری به روش هدفمند و با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری روزهای متوالی انجام شد که حاصل آن 614 مطلب انتخاباتی بود.بنابر یافته‌های این پژوهش، در هر دو روزنامه سبک غالب ارائه مطالب«خبر» بوده و روزنامه کیهان سپس به ارائه مطالب در قالب «گزارش» و روزنامه شرق در قالب «یادداشت» پرداخته است.از این جهت شرق بیشتر به رسالت روزنامه که تحلیل و بررسی عمقی ابعاد موضوعات است، نزدیک است.هر دو روزنامه به صورت مستقیم به حمایت از کاندیدای موردنظر خودپرداخته‌اند.روزنامه شرق بیشترین انتقاد را به قالیباف و روزنامه کیهان بیشتر مطالب انتقادی‌اش را به روحانی اختصاص داده‌است.

کلیدواژه‌ها


- آشوری،داریوش.1366،دانشنامه سیایی،تهران:انتشارات مروارید - دهقان، علیرضا و دیگـران . (١٣٧٨)، بررسی‌ رابطه‌ میان‌ افکـار عمـومی و رسـانه ، تهران: مرکز مـطالعات و تـحقیقات رسانه . - سون،ویندال؛بنوسیگنایزر،جین السون.1376.کاربر نظریه های ارتباطات،مترجم علیرضا دهقان،(تهران،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه) - دفلور،ملوین؛اورت ای دنیس.1373.شناخت ارتباطات جمعی،ترجمه سیروس مرادی،(انتشارات دانشکده صدا و سیما) - رایف،دانیل و دیگران.1378،بررسی رابطه میان افکار عمومی و رسانه،تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه - رنی،استین.1374،حکومت؛آشنایی با علم سی است،ترجمه:لیلا سازگار،تهران:انتشارات مرکز دانشگاهی - شکرخواه،یونس،1370،خبر،تهران:مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه - معتمدنژاد،کاظم،1375،وسایل ارتباط جمعی،تهران:دانشگاه علامه طباطبائی - مک کوییل،دنیس.1380.مخاطب شناسی،ترجمه مهدی منتظر قایم ،تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها) - نقیب السادات،رضا.1384،راهنمای عملی آماده‌سازی طرح تحقیق در روش تحلیل محتوا،تهران:پژوهشگاه فرهنگ و معارف - - Dearing james w and Evertt M.Rogers.1992.”communication concept6 aAgrnda setting” thousand oaks CA. sage - Gabreil, O. w. (1995). Political Efficacy & trust, Oxford: Oxford University. - Maxwell E.MacCombs.1981.” he Agenda setting approach” in Dan Nimmo and keith sanders.hand book of political communication.sage. - Rober, G. B. (1986). Key Variables In Social Investigation Rutlege and Kegan Pual plc, p. 201. - Zito Georgeu. (1975). Methodology & Meaning Network: Praeger Publisher, p 27