بررسی سلبریتی‌سازی در رسانه و بحران هویت نوجوان در جامعه

نویسندگان

1 پژوهشگاه شهید صدر،

2 پژوهشگاه شهید صدر تهران، ایران

3 پژوهشگاه شهید صدر، تهران، ایران

چکیده

در دنیایی که رسانه ها ما را محاصره کرده اند، سلبریتی ها منزلت بسیار بالایی در زندگی فعلی نوجوانان و جوانان یافته و اثرات نسبتا نامطلوبی در سبک زندگی افراد دارند. سلبریتی ها در جوامعی به وجود می آیند که هویت تبدیل به یک مفهوم سرگردان برای نوجوانان و جوانان شده و موجبات انتخاب سلبریتی ها به عنوان نماد و الگو فراهم آورده است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سلبریتی ها به عنوان محصول رسانه ها و الگوی جوانان و نوجوان است. روش این مقاله از نوع توصیفی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا بدست آمده است. در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که امروزه رسانه به جای ساخت واقعیت هایی مانند سلبریتی ها که جای ارز‌ش‌های حقیقی مانند کارآفرینان خدمتگذاران جامعه و نخبگان را گرفته اند می بایست به انعکاس این شخصیت ها در قالب هایی با جذابیت های بصری، هیجانی و سرگرم کنند برای نوجوانان و جوانان دارای ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


 

آقایوسفی، علیرضا و دیگران(1386) روان‌شناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

اتکینسون، ریتال و همکاران (1385). زمینه روان‌شناسی عمومی (مترجم: حسن رفیعی و همکاران) تهران: رشد.

تاجیک، محمدرضا (1384). مدیریت بحران؛ نقدی بر شیوههای تحلیل و تدبیر بحران در ایران، تهران: فرهنگ گفتمان.

پارسا، محمد(1383). زمینه نوین روان‌شناسی، تهران: بعثت.

فیست، گرگوری، فیست، جس (1397). نظریه های شخصیت، (مترجم: یحیی سید محمدی) تهران: نشر روان.

دی گاتانو، گلوریا (1394). فرزندپروری در عصر رسانه، (مترجم: رستمی، محمد رضا و ادریسی، فروغ) تهران: همشهری

درخشه، جلال و جعفرپور، رشید (1388). مدیریت بحران های هویتی در ایران، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، 3(10)، 55-75 .

شولتز، دوان پی. و شولتز، سیدنی الن(1389). نظریه‌های شخصیت(مترجم: یحیی سیدمحمدی)، تهران: رشد.

شاملو، سعید (1391). روان‌شناسی شخصیت، تهران:رشد.

کاپلان، هارولد (1391). خلاصه روان‌پزشکی علوم رفتاری (مترجم: نصرت‌الله پورافکاری) تهران: شهر آب.

گنجی، حمزه (1386). روانشناسی عمومی، تهران: ساولان.

گیدنز، آنتونی (1386)؛ جامعه شناسی (مترجم: چاوشیان، حسن)، تهران: نشر نی.

گروه واژه‌گزینی فارسی، دفتر پانزدهم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موسی نجفی (1392). هویت‌شناسی، تهران: آرما.

مهدی زاده، سید محمد، (1389)؛ نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری

لطف آبادی، حسین(1384). روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات سمت.

 

Benson P. Fraser & William J. Brown (2002) Media, Celebrities, and Social Influence: Identification With Elvis Presley, Mass Communication and Society, 5:2, 183 206, DOI: 10.1207/S15327825MCS0502_5

Ferris, K. O. (2007). The sociology of celebrity. Sociology compass, 1(1), 371-384. Nayar, Pramod K (2009) Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity Culture, SAGE Publications India.

Hartley, John (2002) Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, Routledge.

Mayfield, Antony (2008) What is social media?, e-book available at this URL: http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf