زنان و مدیریت بدن: مطالعه موردی یک باشگاه تناسب اندام در تهران

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله با هدف درک گرایش زنان به فعالیت ورزشی، به بررسی کیفی گرایش زنان به تناسب اندام در یکی از باشگاه‌های تهران می‌پردازد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ عمیق با هشت عضو باشگاه گردآوری شده‌اند و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. نتایج تحقیق در سه بخش شرایط، تعاملات و پیامدها مقوله‌بندی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که سه مقولۀ «توجه به بدن تحت لوای حفظ سلامت»، «تغییر فضا»، و «رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» ازجمله بسترها و شرایطی‌اند که در ترغیب بانوان به فعالیت ورزشی اثرگذار هستند. همچنین، تعاملاتی که در باشگاه بین افراد شکل می‌گیرد منجر به توجه متقابل در باشگاه و تأیید و تحسین آنها می شود که در انگیزه آن‌ها مؤثر است. افزون بر این، پیامد ورزش کردن این افراد به‌طورکلی عبارتند از: تغییر سبک زندگی، آرامش روانی، تناسب اندام، هویت یابی، فراغت مندی نوین، مقبولیت اجتماعی. به طور کلی، نتایج نشان دهندۀ این است که گرایش به ورزش در بین زنان مورد مطالعه برای مدیریت بدن به منظور هویت‌یابی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم و کشکر، سارا(1386)، بررسی و تجزیه تحلیل عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهر تهران در فعالیت های ورزش تفریحی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17

استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1391) «مبانى پژوهش کیفى: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای»، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.

انورالخ و لی ، ام ی ن (1381)، ورزش و جا م ع ه، ترجمة حم ی درض ا ش فیعی ، تهران: سمت.

بلانچارد، کندال،1387)، مردم شناسی ورزش، ترجمه علیرضا حسن زاده و حمید رضا قربانی، تهران: افکار.

بوردیو، پیر(1381)، کنش های ورزشی و کنش های اجتماعی ترجمة محمدرضا فرزاد، . مجلة ارغنون، ش 20

ریتزر، جورج(1383)، نظریة جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.

ژاکلین ل . پل ، سی. هارمون (1381)، دیدگاه های علمی در ورزش بانوان ، مترجمان: دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر مهوش نوربخش، فریده هادی ، تهران: امید دانش

مجدالدین، اکبر (1383)، نوربرت الیاس بنیان گذار جامعه شناسی فرایند پژوهش نامة . ادبیات و علوم انسانی، ش 41 و 42

محمدپور، احمد (1392) «روش تحقیق کیفی ضد روش 1: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی»، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

موتمنی، علیرضا؛ همتی، امین؛ مرادی، هادی (1393) «شناسایی و اولویت بندی موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت های ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 24، 111-130.

نقدی، اسداله؛ بلالی، اسماعیل؛ ایمانی، پروین(1390)، موانع فرهنگی  اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی، زن در توسعه و سیاست، شماره 1

کلانتری ، عبدالحسین، تسلیمی طهرانی رضا(1392)، تمایزات جامعه شناختی و جغرافیایی سبک زندگی در شهر تهران، دوره 20، شماره 2

کالهون، کاریج (1388). نظریه های متأخر جامعه شناسی، ترجمة حمیدرضا جلایی پور و جمال محمدی، تهران: نشر نی.

کوزر، لوئیس(1372)، زندگی و اندیشة بزرگان جامع هشناس ی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.

کوزر، لوییس(1386)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی

فلیک، اووه (1391) «درآمدی بر تحقیق کیفی»، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

ویوین، بار (1383)، جنسیت و روا نشناسی اجتماع ی، ترجمة حبیب احمدی و بیتا شقایق، نشر شیراز.

Corbin, J., & Anselm S. (2008), Basics of Qualitative Research. Third Edition, London: Sage Publications.

Glaser, B. G. (1978), Theoretical Sensitivity, Mill Valley, CA: Sociological Press.

Guba, E. G. and Y. S. Lincoln (1989), Fourth Generation Evaluation, Newbury Park, CA: Sage Publications.

Pope H G & et al.(2000). “ Body Image Perception among Men in Three Countries”, American Journal of Psychiatry , 157(8), pp 1297-1301

Turner, Bryan S. (1996). Body and Society (Exploration in Social Theory), London: sage.

Ten Have, P. (2004), Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology, Sage