تأثیر خصیصه‌های شخصیتی بر تاثیرپذیری از رسانه ها براساس ابعاد شخصیتی MMPI

نویسندگان

1 کارشناس روابط عمومی

2 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین شخصیت و میزان تاثیر پذیری از الگوسازی رسانه ها از ورزشکاران مشهور است. در این حوزه با استفاده از روشی میان رشته ای به دنبال بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و تاثیرپذیری جوانان و نوجوانان از الگوسازی رسانه ها از چهره های ورزشی بودیم. همچنین با استفاده از نظریه های ارتباطات و روانشناسی شخصیت، به تبیین این مسئله پرداختیم. متغیرهای مستقل این تحقیق تیپ شخصیتی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ویژگی های جمعیت شناختی، متغیر واسط مصرف رسانه ای و مخاطب فعال و متغیر وابسته هم تاثیرپذیری مخاطبان بوده است. تحقیق حاضر از نظر جمع آوری اطلاعات روش تحقیق همبستگی از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس به روش تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این تحقیق، جوانان و نوجوانان شهر تهران گروه سنی(15-35) سال و روش نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله ای بود. در تحقیق حاضر از دو ابزار اندازه گیری- پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته- استفاده شد؛ براین اساس به منظور سنجش شخصیت پاسخگویان از پرسشنامه استاندارد MMPI فرم کوتاه 71 سوالی و به منظور سنجش میزان تاثیرپذیری از الگوهای رسانه ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تمامی مقیاس‌ها – استاندارد و محقق ساخته- بیش از 0.7 بود که بیانگر همسانی درونی مناسب بین گویه‌هاست. نتایج تحقیق نشان داد، بین تیپ شخصیتی اسکیزوفرنی و تاثیر پذیری از الگوسازی رسانه ای از چهره های ورزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 

 

آسابرگر، آرتور (1379). روش­های تحلیل رسانه­ها، ترجمۀ پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.

السون، متیو و هرگهنان،بی.آر (1389). مقدمه ای بر نظریه ای یادگیری، ترجمۀ علی اکبر سیف، تهران: دوران.

بارت، رولان (1375). اسطوره، امروز، ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان، تهران: نشر مرکز.

ببی، ارل (1383). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ رضا فاضل، تهران: سمت.

بندورا، آلبرت (1370). نظریه یادگیری اجتماعی، ترجمۀ علی اکبر سیف، تهران: سمت.

خدایاری فرد، محمد و پرن،اکرم (1388). ارزیابی و آزمونگری روانشناختی ، تهران: دانشگاه تهران.

دادگران، سیدمحمد (1383). مبانی ارتباطات جمعی، چاپ ششم، تهران: فیروزه.

داک ورث، جین.سی و آندرسون، وین.پی (1378). راهنمای تفسیر MMPI و2MMPI برای مشاوران و متخصصان بالینی، ترجمۀ حسن پاشاشریفی و محمدرضا نیکخو، تهران: تک.

دلاور، علی ( 1383). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: رشد.

دواس، دی، ای. (1383). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نائبی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.

دوفرانس، ژاک (1385). جامعه شناسی ورزش، ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا.

سرایی، حسن (1375). مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران: انتشارات سمت.

سورین، ورنر (1384). نظریه­های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شولتز، دوآن و شولتس،سیدنی.آلن (1388). نظریه های شخصیت، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ویرایش.

فرانکفورد، چاوا و دیوید نچمیاس (1381). روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، مترجمان: فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: سروش

قلی زاده، فرض الله (1376). روانشناسی شخصیت، تبریز: نشر هادی.

کریمی، یوسف (1376). روانشناسی شخصیت، تهران: موسسه نشر ویرایش.

کرلینجر، فرد، ان. (1382). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمۀ حسن پاشا­شریفی،تهران: انتشارات آوای نور

کریمی، یوسف (1378). روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات ارسباران.

کازنو، ژان (1373). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمۀ باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات.

گیدنز، آنتونی (1385).تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.

مک­کوایل، دنیس (۱۳۸۵). مخاطب­شناسی، ترجمۀ مهدی منتظرقائم، چاپ سوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.

مک­کوایل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه­های ارتباط جمعی، ترجمۀ مهدی منتظرقائم، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه­ها.

منصوریان، محمدکریم (1387). روش های پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی، شیراز: انتشارات نوید شیراز.

مهدی زاده،سید محمد(1389). نظریه های رسانه اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، چاپ اول، تهران: همشهری.

مهرداد، هرمز (1380). مقدمه­ای بر نظرات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: نشر فاران.

میلر، دلبرت چالرز (1387). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی.

نیکان، آزاده (1380). ت‍اث‍ی‍ر رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ج‍وان‍ان‌، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال).

ویمر، راجر، دی­(و)­دومینیک، جوزف آر. (1384). تحقیق در رسانه­های جمعی، ترجمۀ کاووس سیّدامامی، تهران: سروش.

ویندال، سون؛ سیگنایزر ،بنو؛ اولسون، جین(1376). کاربرد نظریه های ارتباطات ترجمه علیرضا دهقان. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها( نشر اصلی1992)

هالووز، جوآن و یانکویچ، مارک (1391). نظریه فیلم های عامه پسند، ترجمۀ پرویز اجلالی، تهران: ثالث.

هیلگارد، ارنست ر (1373). زمینه روانشناسی، ترجمۀ گروهی، تهران: دوران.