بررسی میزان انعکاس کتاب و کتابخوانی در روزنامه های اصلاح طلب در سالهای 1377 و 1378 با رویکرد تحلیل محتوا

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 تاریخ- علوم انسانی - تربیت مدرس - تهران- ایران

چکیده

 یکی از اهداف و برنامه های مهم دولت اصلاحات (1376-1384) توسعه فرهنگی بود. حضور سید محمد خاتمی با سابقه مسئولیت در کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ در راس دولت هفتم موجب نگاه ویژه به بحث توسعه فرهنگی و در پی آن کتاب و کتابخوانی گردید و به تبع این رویکرد در روزنامه های طرفدار دولت انعکاس پیدا کرد. تحلیل محتوای شش روزنامه ی کثیرالانتشار اصلاح طلب: فتح، توس، عصر امروز، نشاط، خرداد و عصر آزادگان در سال 1377 و 1378 از نظر انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش از نوع پیمایشی است و با روش تحلیل محتوا انجام شد. در این جامعه آماری؛ میزان اخبار، نقد، معرفی، یادداشت، مصاحبه، تبلیغات و همچنین استنادات مقالات تحقیقی در روزنامه های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. جمع آن 1055 شماره است که براساس فرمول کوکران 270 شماره آن نمونه گیری شد. براساس یافته های پژوهش، بیشترین فراوانی در بخش خبر و کمترین فراوانی در بخش یادداشت وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


روزنامه صبح امروز،  اردیهشت 1378 تا تیر 1378.

روزنامه توس، مرداد 1377 تا شهریور 1377 .

روزنامه خرداد ،آذر 1377 تا بهمن 1377.

روزنامه عصر آزادگان، شهریور 1378 تا آذر 1378.

روزنامه نشاط، اسفند 1377 تا اردبیهشت 1378

روزنامه فتح، اذر 1378 تا بهمن 1378 .

کتاب :

خانیکی، هادی ( 1397). قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: طرح نقد.

ساروخانی، باقر ( 1378 ). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ج 1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ساروخانی، باقر ( 1382 ). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ج2 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سالنامه آماری 1376 ( 1377). سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران.

سالنامه آماری 1377 ( 1378). سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران.

سالنامه آماری 1378 ( 1379 ). سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران.

سالنامه آماری کشور 1375 ( 1376 ). سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران.

عزتی، مرتضی ( 1383 ). روش تحقیق در علوم اجتماعی ، همدان : نور علم، 1383.

عظیمی، حسین ( 1391 ).اقتصاد ایران : توسعه ، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ ، تهران : نشر نی.

محمدی نژاد، حسن (1353). روشهای تحقیق و آمار در علوم سیاسی و جامعه شناسی، موسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی.

مقالات:

رحمانی، بتول (1382). «بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377». فصلنامه کتاب. دوره چهاردهم، شماره اول.

رحمانی، بتول ؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1394). تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره بیست و ششم، شماره سوم.

فرهنگی ، علی اکبر؛ رستگار،امیر( 1394 ). تحلیل محتوای رسانه ،یک رویکرد پژوهشی، ش 100، مجله رسانه .

یقطین، مریم ؛ جوکار، عبدالرسول ( 1393 ). «کندوکاوی در انعکاس موضوعات کتابداری و اطلاع‌رسانی در روزنامه‌های کثیرالانتشار سال( 1390 ) فصلنامه نهاد کتابخانه عمومی کشور، دوره 20 ، ش 3 .