بررسی وضعیت نشر کتاب در استان بوشهر بین سال های 1380-1390 و چاپ و چاپخانه.

نویسندگان

1 کارشناس بررسی اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نشر کتاب در استان بوشهر بین سال‌های1380-1390 و وضعیت چاپ و چاپخانه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات اسنادی است و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتاب‌های منتشر شده در فاصله سال‌های1380-1390 است. برای تحلیل آماری از روش‌های آماری توصیفی شامل درصد و میانگین و همچنین نمودارها برای توصیف مشخصه کتاب استفاده شد. در این پژوهش برای سرشماری آمار کتاب‌های منتشر شده چندین بانک اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت بانک اطلاعات مؤسسه خانه کتاب کامل‌ترین بانک اطلاعاتی حوزه کتاب تشخیص داده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سال‌های 1380-1390 تعداد 334 عنوان کتاب در استان بوشهر منتشر شده است. بیشترین تعداد کتاب‌های منتشر شده با 60 عنوان در سال 1383 و کمترین تعداد با 6 عنوان در سال 1390 بوده است. همچنین کتاب‌های حوزه‌های ادبیات و دین هرکدام با 111و 82 عنوان بیشترین و کتاب‌های حوزه فلسفه و روانشناسی با 1 و 2 عنوان کمترین کتاب‌های منتشر شده را به خود اختصاص دادند. از میان کتاب‌های منتشر شده 58/9 درصد کتاب‌ها ترجمه شده، 41/90 درصد کتاب‌ها تألیفی، 62/88 درصد کتا‌ب‌ها چاپ اول و 37/11 درصد تجدید چاپ بودند. میزان فعالیت ناشران در سال 1383با 65 و 1390با 7 ناشر بیشترین و کمترین فعالیت ناشران در استان بوشهر بوده است. با فراهم‌آوری امکانات نشر بیشتر کتاب در استان‌ها و تأمین کتاب‌های مورد نیاز دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران می‌توان به افزایش میزان باسوادی اجتماع، گسترش بیشتر فرهنگ مطالعه، نظام آموزشی و کسب تخصص‌ها و مهارت‌ها کمک بزرگی نمود.

کلیدواژه‌ها


رحمانی، بتول (1382). «بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377». فصلنامه کتاب. دوره چهاردهم، شماره اول.

رحمانی، بتول ؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1394). تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره بیست و ششم، شماره سوم.

فرهنگی ، علی اکبر؛ رستگار،امیر( 1394 ). تحلیل محتوای رسانه ،یک رویکرد پژوهشی، ش 100، مجله رسانه .

یقطین، مریم ؛ جوکار، عبدالرسول ( 1393 ). «کندوکاوی در انعکاس موضوعات کتابداری و اطلاع‌رسانی در روزنامه‌های کثیرالانتشار سال( 1390 ) فصلنامه نهاد کتابخانه عمومی کشور، دوره 20 ، ش 3 .