نویسندگان

1 -عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز،

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف  مطالعه نحوه بازنمایی ارزشها و روابط خانوادگی در سریالهای پخش شده از شبکه فارسی وان و میزان مطابقت آن با ارزشها و روابط خانواده ایرانی- اسلامی انجام شده است. روش این پژوهش  تحلیل محتوای هدفمند است. بر اساس یافته های این تحقیق استراتژی های بازنمایی مانند برجسته سازی، طبیعی سازی و کلیشه سازی  از جمله روش های مهم جلب نظر مخاطبان ایرانی سریال های شبکه فارسی وان  به شمار می روند. نتایج این تحقیق نشان داد: سریال های شبکه فارسی وان تلاش دارند تا با خانم های خانه دار بیشتر ارتباط برقرار سازند و بر ذهن آنها رسوخ نمایند. با اولویت دادن به موضوعات درون خانواده‌ای و زنانه مانند آرایش و زیورآلات و...سعی در کمرنگ کردن مسایل اخلاقی و متعالی دارند. مسائل جنسی نامشروع  و خیانت به همسر را برجسته سازی می­کند و برنامه ریزی هدفمندی برای جذب مخاطبان و انفعال کشیدن آنان و خروج از تعهدات اخلاقی دارند. 

کلیدواژه‌ها

اعزازی ، شهلا .(1376).تصویر خانواده در برنامه های کودک سیما. تهران: طرح تحقیقاتی اداره کل پژوهش های سیما

بیچرانلو، عبدالله. 1389. «سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره». تهران. نامه پژوهشی فرهنگی. دوره سوم شماره نهم. سال (11)، ص2.

بیچرانلو، عبدالله. 1389. «نگاهی به تهدیدها و تبعات فرهنگی شبکه ماهواره‌ای فارسی 1 برای خانواده ایرانی». نشریه پگاه حوزه.ص 274

 حسینی نسب، سید داوود و مقدم،اصغر.(1375). فرهنگ تعلیم و تربیت،تبریز: انتشارات احرار

چراغی، اسماعیل(1389) خانواده، اسلام و فمنیسم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دور،امه(1374).«تلویزیون و کودکان»(رسانه ای خاص برای مخاطبان خاص). تهران: سروش

رشکیانی، مهدی (1390 ) « بررسی اثر گذاری رسانه های تصویری بر نهاد خانواده »، طرح تحقیقاتی صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی

 ساروخانی، باقر.(1375). درآمدی بردایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان

سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز. (1386). نظریه‌های ارتباطات. [ترجمه] علیرضا دهقان. تهران. نشر دانشگاه تهران.

 سقازاده، محمد و کریم خانی، حمزه (1388)، هجوم خاموش (آسیب‌شناسی نسل جوان). انتشارات عطر یاس،چاپ پنجم، ص40

سروی، محمد(1388). « بازنمایی ایران در سینمای هالیوود». تهران: نشریه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی ، صص15 تا 29

شاخص های راهبردی، ابعاد و مولفه های فرهنگی»؛ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1389

صابری، الهام (1385). «دجال مدرن: نقش رسانه‌های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان»، شمیم یاس، شماره 40. ص8

صابری، الهام (1384). «نقش رسانه‌های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان (ماهواره)»، گنجینه، شماره 54، مهر1384. ص 11

فرکلاف، نورمن.(1389). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه شعبانعلی بهرام پور و دیگران: تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه ها

قاسمی، فاطمه.(1374).«تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی خانواده در تابستان 74 » تهران: طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما.

کرلینجر، فردریک (1376) مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شرفی، تهران: آوای نور

کین، جان. (1383). رسانه‌ها و دموکراسی. ترجمه: نازنین شاه‌ رکنی. تهران: انتشارات طرح نو.

گیویان، عبدالله؛ سروی زرگر، محمد (1388)، باز نمایی ایران در سینمای هالیوود. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2(8)، 1147-177

مهرداد، هرمز. (1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌ها و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران. فاران.

محمد پور، احمد ؛ اسداله نقدی و بهزاد نادرنژاد. 1389. «تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در کردستان ایران». دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان. فرهنگ و جامعه. ص 140

هیوارد، سوزان. (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. [ترجمه] فتاح محمدی. تهران: نشر هزاره.

محمدی مهر، غلامرضا.(1382)،«بررسی محتوایی برنامه خانه و خانواده»، تهران: طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات صدا و سیما

نهاوندی،علی؛ رشکیانی ، مهدی .(1390). بررسی و تحلیل اثر گذاری سریالهای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر خانواده ، طرح تحقیقاتی صداو سیمای مرکز خراسان رضوی

 

-Ragusa, Angela; Holden, Thomas (2006), Social Change in The Australian’s Media Representation of Corporate News Reporting on two Environmental Organizations (Greenpeace & Landcare) in the millennium, Paper presented to the Social Change in the 21st Century Conference.

 

- Zemmels, David R (2011), Yout And New Media: Constructin Meaning  And Identity In Networked Spaces, PhD Thesis, University of Utah.

 

-Skeggs, Bev and Wood, Helen(2008) , The Labour of Transformation and Circuits of Value ‘around’ Reality Television, Journal of Media & Cultural Studies, 22(4), 559-572.

 

-Gurevitch, Michael; Bennett, Tony; Curran, James & Woollacott, Janet (2005), Culture, society and the media, Available in Taylor & Francis e-Library

-Hall, Stuart (1997), Cultural Representation And Signifying Practices,London: Sage Publications

-Awan, Fatimah(2007), Young People, Identity and the Media: A Study of Conceptions of Self-Identity Among Youth in Southern England, PhD Thesis, University of Bournemouth.                                                                                                  

 

-Scott G, Martyn (2004): International Sports Studies, Available in http://library.la84.org/SportsLibrary/ISS/ISS2602/ISS2602d.pdf