نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

هدف اساسی این پژوهش، مطالعه نقش رسانه ها درشکل گیری و گسترش فرهنگ سازمانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات استان مازندران در سال 96 است . تعداد آزمودنی ها 219 نفر از جامعه مذکور بوده ، که به روش نمونه‌گیری تصادی طبقه ای انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و بر حسب ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 87% به دست آمد. برای آزمون فرضیه‌ها از تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و ضرایب استاندارد استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که رسانه ها می توانند از طریق اندیشه پردازی،ارزش گذاری،جامعه پذیری ، هنجارسازی، نماد سازی درفرهنگ گرایی و فرهنگ پذیری سازمانی موثر واقع شوند.همچنین آزمودنی ها تاثیرگذاری رسانه های دیداری و شنیداری را در گسترش فرهنگ سازمانی بیشتر از سایر رسانه ها دانسته اند.

کلیدواژه‌ها