نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات اجتماعی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

چکیده

شبکه‌های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب‌سایت‌های اینترنتی هستند. که نوجوآنان و جوآنان به خاطر داشتن روحیّه تنوع‌طلبی، خلاقیت، گرایش به برقراری ارتباط با دیگران، حس کنجکاوی و علاقه به داشتن زندگی متفاوت به عضویت در شبکه‌های اجتماعی گرایش بیشتری دارند. شبکه‌های اجتماعی مثل شمشیر دولبه‌اند، اگر از آن‌ها درست استفاده نشود، بیشترین آسیب را به کاربران خواهند رساند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه اردبیل بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه اردبیل که در سال تحصیلی95-96 مشغول به تحصیل بودند. نمونه تحقیق شامل 384 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردید و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان (مشکلات جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی) دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد. لذا استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی سبب تنبلی‌های جسمی، تقویت کم‌تحرکی و کاهش روابط با دیگران در دنیای واقعی و در نتیجه انزوای اجتماعی و افسردگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها