نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هرمنوتیک علمی است که قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد، چرا که با فهم و تفسیر و قضاوت در زندگی روزمره انسانها جاری است. پیش فرض ها که همان دانسته ها و تجربه ها و زیست جهان انسانها از گذشته تا حال است یکی از ارکان اصلی در هرمنوتیک گادامر می باشد. به طور کلی عناصر و کلید واژگان هرمنوتیک فلسفی گادامرکه همان فهمِ فهم است ؛ ماهیت شناسی و پدیدار شناسی فهم به جای معرفت شناسی ، روشمند نبودن فهم ، حادثه و رخداد بودن فهم ، تاریخمندی ، زمانمندی ، زبان ، تولیدی بودن نه باز تولید، پیش فرض ها ، کاربردی بودن و اطلاق فهم ، افق و توافق ، نسبیت فهم(پلورالیسم معنایی)، بازی ، دیالوگ و گفتگو ، دیالکتیک ، عمل پیش افکنی ، دَوری بودن فهم و میزان گشودگی را شامل می گردد. گادامر به پیروی از هایدگر فهم را حالت بنیادین دازاین(وجود انسان) می داند. و به جای دوگانه سوژه-اٌبژه ، طرحواره سوژه-سوژه را مطرح می کند. چرا که گادامر اعتقاد دارد مقوله هایی مثل فهم و انسان و تاریخ و به طور کلی علوم انسانی را نمی شود با روش دکارتی سوژه-اٌبژه در علوم طبیعی مقایسه کرد وکشف نمود بلکه ، چون جنس علوم انسانی متفاوت از علوم طبیعی است -یعنی سیال بودن و غیر چارچوب مند بودن - بنابراین روش معمول به کار گرفته شده در علوم طبیعی را نمی توان در علوم انسانی به کار برد، چون اساسا کارایی ندارد، بلکه ناروش دیالکتیک باید برای واقعه فهم بکار رود.

کلیدواژه‌ها