نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

تأثیر رسانه‌ها بر واقعیتهای اجتماعی، امری پذیرفته شده است و با توجه به افزایش کمی و تأثیر کیفی رسانه‌ها، شناخت تأثیر مصرف رسانه‌ای بر سبک زندگی، به عنوان یکی از محوری‌ترین مباحث حوزه سبک زندگی، بیش از گذشته اهمیت مییابد. هدف این پژوهش طراحی مدل کیفی مؤلفه‌های الگوی مصرف رسانه‌ای و تأثیر آن بر سبک‌زندگی خانواده ایرانی میباشد. با توجه به هدف پژوهش نوع تحقیق از نظر هدف توسعه‌ای و روش پژوهش علی است. روش نمونه‌گیری کیفی در این پیمایش هدفمند می‌باشد. جهت مطالعه موضوع این پژوهش با استفاده از نظریات مطرح در سبک زندگی و مصرف‌رسانه‌ای به مدل ابتدایی از پژوهش دست یافته و پس از بررسی نظریات و ادبیات پژوهش اقدام به مصاحبه با 10 نفر از اساتید و صاحب‌نظران در زمینه فرهنگ، رسانه و سبک‌زندگی کرده و بعد از تحلیل مصاحبه‌ها به روش کیفی مدل جامع پژوهش به‌دست آمد. بر اساس نتایج، متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و از نظر مفهوم و شاخص‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌ها دسته‌بندی شدند. با توجه به تحلیل‌های کیفی صورت گرفته متغیر هویت اجتماعی به شاخص اصلی سبک‌زندگی و متغیرهای مصرف فرهنگی و هویت فرهنگی نیز به شاخص اصلی الگوی مصرف رسانه‌ای در مدل نهایی اضافه شدند.

کلیدواژه‌ها