نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

‏ اکثر مطالعات بوردیو توصیفی درباب نزاع بر سر سرمایه نمادین و سلسله مراتب در بین نخبگان ‏اقتصادی و فرهنگی است. با وجود این ، نظریه و مفاهیم بوردیو، منحصر به بررسی و مطالعه این ‏گونه قدرت‌ها نیست. این مقاله با استفاده از مفهوم‌پردازی پی‌یر بوردیو دربارهء فضای اجتماعی، ‏سرمایه و عادت‌واره، پیرامون سلسله مراتب و نزاع بر سر سرمایهء فرهنگی در لایه‌ی زیرین جامعه، ‏بحث می‌کند. تحلیل داده‌ها مبتنی بر مصاحبه‌ها و کارهای میدانی دربارهء جوانان اقلیت‌های قومی ‏در اسلو نروژ است. این مقاله با تحلیل خشونت در بین مردان جوان، این بحث را مطرح می‌کند که ‏اقلیت‌های قومی، حاشیه‌ای و پناهندگان، با استفاده از راهبردهای خاصی، سرمایهء نمادین خود را ‏افزایش می‌دهند. آنان تجاربی را متجسم می‌سازند که می‌تواند به سرمایه‌های خیابانی مطلوب در ‏فرهنگ خیابانی خشونت تبدیل شود.‏تحقیق تجربی با استفاده از مفاهیم سرمایهء خیابانی باعث بینش نسبت به بحث جبرگرای ساختاری- ‏اقتصادی واکوانت به مانند بحث اقتصادی- اراده‌گرایانه نیومان، اندرسون و دونیر است. به رغم ‏مجادلات سیاسی داغ، چنین چارچوبی را می‌توان نوعی توافق تلقی نمود.‏

کلیدواژه‌ها