نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجو

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

بخشی از چالش‌های خانواده معاصر به رابطه بین والدین و فرزندان مربوط است و تعامل اعضا خانواده امروزه بیش از هر زمان دیگری از رسانه‌ها و به‌طور خاص تکنولوژی‌های نوین ارتباطی متاثر شده است. تحقیق حاضر کوششی در جهت شناختِ تاثیر استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بر روابط والدین و فرزندان در بین دانش‌آموزان شهر شیراز می‌باشد. این مطالعه به روش کمی و با تکنیک پیمایش صورت گرفته است. جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستانی مناطق ده‌گانه شهر شیراز تشکیل داده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، تعداد ۴۰۰ دانش‌آموز به عنوان افراد نمونه انتخاب گردیدند. روابط خانوادگی در این تحقیق در سه بُعد روابط چهره به چهره، روابط صمیمانه و روابط حمایتی مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه منفی و معنادار بین متغیرهای میزان استفاده از اینترنت و ارتباط چهره به چهره (۲۲۳/۰-)، صمیمیت در ارتباط (۱۵۵/۰-) و روابط حمایتی (۱۶۰/۰-) وجود دارد، اما یافته‌ها ارتباط معناداری بین نوع استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی (تعاملی و غیر تعاملی) و ابعاد روابط والدین فرزندی نشان نداده است. نتایج مطالعه حاکی از کاهش ابعاد متفاوت رابطه والد-فرزندی است، با اختصاص زمان بیشتر به رسانه‌های نوین، زمان کمتری برای تعمیق بخشیدن به ارتباط والد-فرزندی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها