نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات اجتماعی

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

چکیده

در دوران قرنطینه کرونا بر اساس گزارش‌های درج شده در خبرگزارهای مختلف آمار اختلاف بین زوجین افزایش یافته است. از زوایه دید رویکرد ارزشها در جامعه شناسی دو منظر برای تبیین بروز درگیری و اختلاف بین زوجین وجود که یکی بر تضاد ارزشهای زن و مرد تاکید دارد و دیگری بر سرعت بالای تغییرات هنجاری که امکان جایگزین هنجار مناسب را در جامعه میسر نمی سازد. به نظر نگارنده رویکرد سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد و آن توافق ارزشی است که مشابهت ارزشی زن و مرد باعث بروز اختلاف و تعارض بین آنها در نهاد خانواده می شود. این مشابهت در ارزشها به داشتن ارزشهای مدرنیته در ذهن زن و مرد بر میگردد. درست است که در اینجا زن و مرد دارای ارزشی مشابه هستند ولی ارزش برآمده از مدرنیته بر آزادی خواهی، خودمحوری، حق طلبی و برابری خواهی و انفراد و تک‌روی و استقلال تاکید دارد که با ارزشهای نهاد خانواده که نهادی جمعی است که بر تکلیف محوری و تقسیم نقش جنسی و مسئولیت پذیری جمعی و جمعگرایی تاکید دارد، در تعارض است. در این وضعیت زوجین بامشابهت ارزشی توان تحمل ارزشهای نهاد خانواده که نهادی جمعگرا و سنتی است را ندارند و در نتیجه با یکدیگر دچار اختلاف و تعارض می شوند.

کلیدواژه‌ها