نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه اراک ،

2 دانش آموخته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف ازپژوهش حاضربررسی میزان تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی برمشارکت اجتماعی مردم می‌باشد.
پژوهش از لحاظ روش پیمایشی واز نوع توصیفی-همبستگی میباشد. جامعه آماری کلیه مردم ساکن شهر تهران بالای 18 سال است. حجم نمونه ازحدود ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر ساکن شهر تهران، به‌صورت روش نمونه‌گیری احتمالی و به گونه خوشه‌ای انتخاب شدند.آمار محاسبه شده طبق جدول مورگان 384 نفر بدست آمد این مقدار برای کاهش خطا به تعداد700 نفر افزایش یافت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخته در دو بخش، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان و سوالات اصلی شامل13گویه (مشارکت اجتماعی(با سه بعد)، نقش بیلبوردهای تبلیغاتی( در دو بعد) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون uمن-ویتنی و کروسکال والیس با استفاده از نرم افزارSPSS19 انجام شد. یافته‌ها نشان داد بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی درسطح معناداری (0/01>, r= 0/220 p ) و بین آگاهی اجتماعی و مشارکت اجتماعی در سطح معناداری (0/01>, r=0/766 p) رابطه معنادار وجود دارد.میان احساس مسئولیت معنوی دربرابروقف بامشارکت اجتماعی در سطح(0/05< p)رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین با توجه به مقدار (0/003= r و0/01<p)، بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی مردم درفعالیتهای امورخیریه تأثیر ندارد.همچنین نتایج نشان داد مقادیر یو در سطح معناداری (z=1/65) در عامل برآورد شده در حد مطلوبی نیست ( 0/32=sig ) و معنادار نبوده و بین افراد نمونه و مشاکت اجتماعی با سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد و در نهایت بررسی یافته‌ها نشان می‌دهد مقادیر مربع‌‌کای‌‌کروسکال‌‌والیس (10/369=chisquar) در سطح معناداری(0/05>p) قرار دارند و بین افرادنمونه درمیزان مشارکت اجتماعی باسازمان اوقاف وامورخیریه ازنظرتحصیلات تفاوت معناداروجوددارد.

کلیدواژه‌ها