نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران

2 حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی ،مراغه،ایران

چکیده

امروزه تأثیر صنعت تبلیغات تجاری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی غیرقابل‌انکار است. با توجه به این نقش‌آفرینی، امکان سوءاستفاده از این صنعت همواره برای متخلفان وجود دارد. لذا ضروری به نظر می‌رسد سازوکارهای پیش‌گیری به‌ویژه پیش‌گیری وضعی از وقوع این جرائم به عمل آید. نوشتار حاضر که باهدف بررسی سازوکارهای پیش‌گیری وضعی از وقوع جرائم در امور تبلیغات تجاری و به شیوه کتاب‌خانه‌ای و تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است به این نتیجه رسیده که اهمیت تبلیغات در نظام حقوقی ایران برای مقنن به نحو مطلوب نهادینه نشده است و به دلیل فقدان قانون جامع‌ومانع در این زمینه، سیاست جنایی پیش گیرانه لازم و کافی از جرائم در امور تجاری تدوین و سیاست‌گذاری نشده است درحالی‌که می‌توان با سازوکارهای پیش گیری وضعی از قبیل نظارت و بازرسی بر عمل کرد آژانس‌های تبلیغاتی، ساماندهی دستگاه‌های سیاست‌گذار، تبلیغات صریح، مشخص نمودن بنگاه‌های ذینفع بر روی کالاها، ارتقاء سواد رسانه‌ای و.... بدون توسل به سیاست سرکوب گرایانه از وقوع جرائم در امور تبلیغات تجاری پیش گیری کرد.

کلیدواژه‌ها