نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه MBA، دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا عواملی که بر انگیزه های خرید درون برنامه برای کاربران با تجربه و کاربران بالقوه تاثیر گذار است شناسایی شود. هدف از این مقاله بررسی تاثیرات اجتماعی و ارزش درک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای و مدت استفاده از برنامه موبایل می‌باشد، در این راستا برنامه کاربردی کرفس در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی می‌باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که پایایی پرسش نامه با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از میانگین واریانس و آزمون چن مورد تایید و داده‌های گردآوری شده توسط نرم افزار معادلات ساختاری PLS مورد بررسی قرار گرفته است. بر خلاف پژوهش‌های صورت گرفته و باورهای موجود، نتایج بررسی مسیر در این مقاله نشان‌دهنده‌ی رابطه معناداری بین تاثیرات اجتماعی و ارزش درک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای از نظر استفاده کنندگان برنامه کرفس نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها