نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ارتباطات سلامت روایی، شکلی از ارتباطات اقناعی است که در آن یک پیام سلامت به شکل یک داستان واقعی یا غیر واقعی ارائه می‌شود. این شکل ارائه در تقابل با ارائه آمار صرف است که به منظور ارتقای رفتارهای سلامت‌محور انجام می‌گیرد. در سال‌های اخیر، فراتحلیل‌های فراوانی درباره میزان تاثیرگذاری ارتباطات سلامت روایی انجام گرفته است؛ با این حال، فهم کامل‌تر مکانیسم تاثیرگذاری روایت‌های سلامت، نیازمند تحقیقات بیشتری است. بدین منظور، این بخش ویژه با بررسی ده مقاله پژوهشی اصلی، دانش تلفیقی و مسیر تحقیقاتی را در حوزه ارتباطات سلامت روایی بدست می‌دهد. مطالعات ارائه شده در اینجا، به تجربیاتی می‌پردازند که واسطه تاثیرات روایت‌ها بر پیامدهای سلامت بوده‌اند. این مطالعات همچنین نقش عوامل تعدیل کننده‌ای مانند پس‌زمینه فرهنگی، شکل، محتوا و ویژگی‌های بافت‌محور را بررسی می‌کنند. تمام مطالعات ارائه شده در اینجا کاربردهای مهمی برای نظریه «پردازش روایی و تاثیرات» دارند و برای طراحی پیام‌های ارتباطات سلامت موثر، ابزار کارآمدی هستند.

کلیدواژه‌ها