نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش مدیران و معلمان مدارس در خصوص جایگاه موزه به عنوان یک رسانه آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان دبستان‌های دولتی شهر شیراز بود. جهت انتخاب نمونه آماری از روش سرشماری استفاده و مدیران و معلمان 10 مدرسه که دانش‌آموزان آن‌ها به صورت مرتب از موزه‌ها بازدید داشته یا نداشته‌ بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که میزان ارزش آموزشی و فرهنگی موزه‌ها از دید مدیران و معلمان دبستان‌های شهر شیراز بالاتر از سطح متوسط می‌باشد. نتایج دیگر نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که از موزه‌ها بازدید داشته‌اند و مدیران مدارسی که از موزه‌ها بازدید نداشته‌اند، در مورد ارزش آموزشی و فرهنگی موزه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که به موزه‌ها مراجعه کرده‌اند و مدیران و معلمان مدارسی که به موزه‌ها مراجعه نکرده‌اند، درباره‌ی عوامل درونی موثر بر بازدید از موزه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین دیدگاه مدیران و معلمان درباره عوامل برون سازمانی مؤثر موثر بر بازدید از موزه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها