نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 420 نفر از کارکنان آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران می باشند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به‌صورت تصادفی 200 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی(PLS) جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل و برای اندازه‌گیری روایی واگرا در تحلیل‌های PLS و برای بررسی روایی همگرا از معیار AVE استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن داشت که تمامی فرضیات تحقیق تاثیر معناداری دارد .

کلیدواژه‌ها