نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشچوی دوره دکتری آینده پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی-دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

در عصر جدید سیاست ورزی، مولفه‌های فرهنگ و شهروندی متاثر از رسانه‌های نوین، نقش برجسته‌ای در ظهور رویدادها ایفا می‌کنند. .پارادایم‌های سنتی عمدتاً دولت‌ها را کنشگران اصلی در عرصه روابط بین ملت‌ها قلمداد می‌کردند، ولی در دوران جدید و در پارادایم سیاست فرهنگی، به مدد ابزار رسانه، شهروندان خود به تنهایی به مثابه یک کنشگر فعال در تمامی مسائل روزمره در عرصه‌های ملی و جهانی عمل می‌کنند. مبانی نظری و عملی پارادایم فرهنگ‌باوری به گونه‌ای است که کارکرد رسانه‌های جمعی بیش از هر دوره‌ای در طول تاریخ پیدایش آن‌ها، متحول شده است. در این پارادایم، سیاست فرهنگی کردارهای دلالت‌گری است که از طریق آن‌ها هویت‌ها، روابط و قواعد اجتماعی، تقویت، دگردیستی و یا بازتعریف می‌شوند. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این سوال است که تأثیرات فرهنگی رسانه‌های نوین بر معنا و کنش جنبش‌های اجتماعی جدید کدامند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌ها در عصر پارادایمِ سیاست فرهنگی، ضمن تغییر وایجاد چرخش در مبانی معرفتی شهروندان، موضوعات عام و جهان‌شمول را به عنوان اولویت‌های اصلی مطرح ساخته و با تمرکز‌زدایی از قدرت و تأثیرگذاری فزاینده بر نحوه عملکرد نظام سیاسی و نخبگان تصمیم‌ساز، نقش شهروندان را در صحنه‌های سیاسی واجتماعی برجسته‌ترنموده‌اند.

کلیدواژه‌ها