نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

3 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

جهانی‌سازی فرایندی تاریخی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که منجر به ورود عوامل غیربومی در حوزه‌ها و قلمروهای بومی می‌گردد و بر دیگر جوامع در سطوح مختلف تأثیر می‌گذارد. این پژوهش در پی بررسی تأثیر برخی از ابزارهای مؤثر جهانی‌سازی(شامل: میزان استفاده از فناوری‌های ارتباطی، محصولات صنعتی، محصولات فرهنگی و تبلیغات تجاری) بر نگرش دانشجویان نسبت به آن است. مبنای نظری این پژوهش، نظریه گیدنز در باب جهانی‌شدن است و جامعه آماری آن نیز 16409 دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز هستند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 377 نفر انتخاب گردید. روش پژوهشی در این تحقیق، روش پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه در جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. داده‌ها، پس از گردآوری با کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهشی حاکی از آن هستند که بین ابزارهای جهانی‌سازی و نگرش دانشجویان نسبت به آن، یک رابطه همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که ابزارهای جهانی‌سازی، در مجموع 24 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند. با توجه به پیشینه نظری و تجربی و با توجه به نتایج حاصله، می‌توان گفت که جهانی‌سازی با کمک ابزارهای خود در حال تغییر و تأثیرگذاری بر نگرش دانشجویان در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است؛ به نحوی که نگرش‌های یاد شده به سوی ارزش‌های جهانی‌سازی که از سوی غرب آموزش داده می‌شوند؛ تمایل نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها