نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)نویسنده مسئول

3 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

این مقاله به چگونگی بازنمایی آسیب‌های‌اجتماعی در صفحه حوادث دو روزنامه کیهان و ایران با تاکید بر روزنامه‌نگاری راه‌حل‌گرا می‌پردازد. در این مقاله صفحه حوادث روزنامه کیهان به عنوان روزنامه منتقد دولت و روزنامه ایران به عنوان روزنامه دولت مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که این دو روزنامه چگونه اخبار مربوط به آسیب‌های‌اجتماعی را در صفحات حوادث خود پوشش داده‌اند؟ آیا روزنامه‌نگاری راه‌حل‌گرا توانایی شناسایی و کاهش آسیب‌های‌اجتماعی در سطح جامعه را دارد؟ تمامی مطالب چاپ‌شده در صفحه حوادث دو روزنامه به عنوان واحد تحلیل و روش نمونه‌گیری، تحلیل محتوا و مصاحبه عمقی است. روش نمونه‌گیری در تحلیل محتوا روش طبقه‌بندی شده است. جامعه آماری پژوهش، 48 شماره از این دو روزنامه که از هر فصل 6 شماره به صورت تصادفی و در مصاحبه عمقی نیز از روش گلوله‌برفی استفاده شده است. براساس دستورالعمل کدگذاری، متغیرها کدگذاری و نتایج توسط نرم‌افزار spss نسخه 24، تجزیه و تحلیل و داده‌ها براساس آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است کار رسانه از جایی آغاز می‌شود که بتواند مسئله را درک، در هر حوزه‌ای که فعالیت دارند به رسالت خود عمل و برای جامعه، تدبیرسازی، چاره‌اندیشی و راه‌حل ارائه نمایند. باتوجه به اینکه رسانه‌ها حلقه اتصال مردم با مسئولین هستند لذا راه‌کارهایی که از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود می‌تواند به مسئولین کمک تا با سرعت بیشتری در مسیر توسعه حرکت نمایند.

کلیدواژه‌ها