نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه ازاد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش این است که ، امروزه ابزارها و رسانه های سنتی از جمله روزنامه ها ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون و بیلبردها با روش های قدیمی به تنهایی جهت ارائه پیام های تبلیغاتی ، جذابیت زیادی برای مخاطبان ایجاد نمی کنند . لذا شناسایی مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بر مدل همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی ضرورتی دوچندان دارد . روش تحقیق این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع اکتشافی است، برای پاسخ به سوالات تحقیق از روش (آمیخته ) کمی و کیفی استفاده شده است . روش جمع آوری داده های کیفی بصورت دلفی و با استفاده از مصاحبه عمقی ؛ روش جمع آوری داده های کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها؛ از نظریه پردازی داده بنیاد با استفاده از کدگذاری باز ، کدگذاری محوری وکدگذاری گزینشی استفاده شده است. روایی پرسشنامه بوسیله خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت . نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که؛ روابط مثبت و معنادار بودن متغییرهای تحقیق، نشان می دهد که از میان چهار بعد مدل همگرایی رسانه ها یعنی ابزارهای رسانه ، بستر توزیع ، صنایع رسانه و اولویت رسانه ها ، بعد ابزارهای رسانه ها از اولویت بالایی در مدل همگرایی رسانه ها جهت ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب را دارد.

کلیدواژه‌ها