نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشنامه مطبوعات

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
مقالۀ حاضر، به نحوۀ بازتاب ملی‌شدن صنعت نفت در سرمقالههای روزنامۀ «باختر امروز» به قلم حسین فاطمی میپردازد. در این پژوهش محقق بر آن است با استفاده از روش گفتمان انتقادی و استخراج مفاهیم و مقولات مورد نظر در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین نشان دهد که مفهوم ملی‌شدن صنعت نفت در سرمقالههای باختر امروز چگونه مفهوم‌پردازی شده و گفتمان حاکم بر مفهوم‌پردازی را با گفتمان رقیب مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، سعی شده است تا سرمقالههایی که به موضوع تحقیق نزدیک بوده و بیشترین نقش را را در باز نمود گفتمان حاکم داشتهاند، به‌صورت هدفمند انتخاب شوند؛ برای اینکه روش نمونه‌گیری هدفمند است و بهتر می‌تواند پاسخگوی اهداف و سؤالات تحقیق باشد. نتایج، حاکی از آن است راهی را که گفتمان روزنامۀ باختر امروز برای تحقق ملی‌شدن صنعت نفت ترسیم میکند، از خلال مبارزۀ جهادی و کودتای نفتی میگذرد. تا جایی که که ملی‌شدن صنعت نفت را ذیل واژههای مانند دموکراسی، عدالت، قانون و حق حاکمیت، تئوریزه می‌کند. ملی‌شدن صنعت نفت در گفتار روزنامۀ باختر امروز حول حق مردم، ثروت ملی، حقوق ملی، عدالت و استقلال ـ آزادی می‌چرخد و در چارچوب قانون باید این حقوق، به‌رسمیت شناخته شود؛ لذا «دیگری» در روزنامۀ باختر امروز دشمنان و جاسوسان و خیانت‌کاران و استعمارگرانی هستند که ثروت ملی ایران را به غارت بردهاند.

کلیدواژه‌ها