نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

مدیر گروه ارتباطات، دانشگاه علمی کاربردی رسانه

چکیده

رسانه‏ای شدنِ بیش از پیش فرهنگ کودکی ضرورت توجه جدی به پژوهش در این حوزه را می‎طلبد. مطالعه نسبت بین کودک و رسانه موضوعی بین رشته‎ای است که باید مقولات بسیاری را مدنظر قرار دهد. در این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به معرفی رویکردهای مختلف برای مطالعه کودک و رسانه و ارزیابی آنان می‏پردازد. رویکرد پژوهش بر روی محیط رسانه‌ای کودکان می‌تواند کودک‌محور و یا رسانه‌محور باشد یعنی در یکی کودک موضوع اصلی و رسانه زمینه بررسی است و در دیگری برعکس. البته در نهایت همین بافت‌های کودکی هستند که معانی را شکل می‌دهند.آن دسته از کاربردها و تأثیرات رسانه نیز به نوبه خود به تجربیات کودکی شکل می‌بخشند. برای بهره بردن از مزایای هر دو رویکرد می‏توان به نظریات مرتبط با مدرنیته متأخر به عنوان ابزاری برای استحکام بخشیدن به رویکردهای کودک‌محور و رسانه‌محور توجه کرد. این نگاه موجب می‎شود بتوانیم از مزایای هر دو رویکرد بهره‌مند شویم و در عین حال برمحدودیت‌های هریک فائق آییم، آنهم نه تنها از طریق فهم اینکه هرکدام از این دو رویکرد چگونه بخش مهمی از بافت دیگری را تشکیل می‌دهد بلکه از طریق فهم فرایندهای عام تغییرات اجتماعی که هم محیط رسانه‌‌ها و هم محیط کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها