نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی نظری فرهنگی ، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

چنین بنظر می رسد که در جامعه ی حاضر تصویر جایگاهی محوری برای ایجاد هویت دارد و شبکه های اجتماعی شیوه ی خود ابراز گری افراد را تا اندازه ی زیادی تحت تأثیر قرارداده اند. در همین راستا با بررسی نظریه ی گافمن در رابطه با مفهوم خود نمایشی به این نتیجه رسیدیم که افراد در شبکه های اجتماعی خود را به گونه ای دیگر و متفاوت از آنچه در محیط واقعی هستند، نشان می دهند و اینستاگرام به نوبه خود مانند بسیاری دیگر از شبکه های اجتماعی، پیدایش شکل جدیدی از روابط و ارائه خود را موجب گردیده است. بدین ترتیب در این پژوهش هدف ما این بود که بررسی کنیم آیا خود نمایش داده شده افراد در اینستاگرام با خود واقعی آنها تفاوت دارد یا خیر؟ برای رسیدن به این هدف 72 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که کاربر فعال اینستاگرام بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از طرح ترکیبی همزمان قیاسی که ترکیبی از روش کمی و کیفی است بهره گرفتیم. به منظور سنجش خود واقعی و نمایشی پرسشنامه ای را طراحی کردیم که توسط خود افراد و و برای بررسی صفحه اینستاگرام شخص، توسط داوران تکمیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Spss نشان داد که میان خود واقعی و نمایشی این کاربران تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها