نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه ازاد اسلامی ، شاهین شهر ایران

2 علوم ارتباطات، واحد شاهینشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

3 گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی لازمه زندگی در جوامع امروزی است؛ به‌ویژه در خصوص دانشجویان که ماهیت کار آن‌ها پژوهشی است و بر توسعه کشور از هر بعدی اثر می‌گذارد. از سویی رسانه‌های جمعی و اجتماعی به‌عنوان عامل تحولات و تغییرات در عصر حاضر محسوب می‌شوند و ازنظر کارکرد آموزشی سهم بسزایی در ترفیع سواد رسانه‌ای دارند. لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل روابط شاخص‌های سواد رسانه‌ای با سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر است. پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شاهین‌شهر به تعداد 1846 نفر هستند که مطابق با جدول مورگان تعداد 317 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ی سواد رسانه‌ای و پرسشنامه‌ی سلامت اجتماعی بوده است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. نتایج نشان داد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رسانه‌ای و میزان سلامت اجتماعی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ معنادار وﺟﻮد دارد. بین ابعاد ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رسانه‌ای (آگاهی از اهداف پنهان پیام‌های رسانه‌ای دانشجویان، درک محتوای پیام رسانه‌ای دانشجویان، گزینش آگاهانه پیام رسانه‌ای دانشجویان، نگاه انتقادی به پیام رسانه‌ای دانشجویان و تجزیه‌وتحلیل پیام رسانه‌ای) و ابعاد سلامت اجتماعی نیز راﺑﻄﻪ معنادار وﺟﻮد دارد.

کلیدواژه‌ها