نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه‌ها و بسترهای محرک حیوان آزاری صورت پذیرفت. حیوان آزاری از مصادیق بارز کنش‌های انحرافی در جامعه می‌باشد. در کشورهای توسعه‏یافته به دلیل اهمیت فرهنگ و اخلاق زیست محیطی بر داشتن جامعه‌ای سالم این رفتار جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می‌شود زیرا این نوع خشونت‏ها در صورت عدم پیگیری و درمان می‌تواند فجایع انسانی، گسترش خشونت، افزایش میزان جرایم و ناامنی در جامعه را به دنبال داشته باشد. باتوجه به اهمیّت موضوع، در این تحقیق برای تببین پدیده حیوان آزاری از نظریات حوزه جامعه شناسی انحرافات استفاده گردید و به دلیل عدم وجود آمار رسمی در حوزه حیوان آزاری، ابتدا دو گروه حیوان آزار و غیرحیوان آزار توسط محققین شناسایی و تفکیک و سپس با استفاده از روش علی-مقایسه‌ای علل محرک این پدیده تبیین گردید.جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دبستان پسرانه بعثت واقع در منطقه حاشیه نشین نجف در شهر مشهد بودند.جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت.بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون یو مان ویتنی حاکی از این بود که بین دو گروه مذکور در شاخص‌های تحصیلات والدین، حس بی‌قدرتی، احساس ناکامی، تبعیض اجتماعی، خشونت خانگی، خطرپذیری، داغ ننگ، دلبستگی به والدین، طرداجتماعی، مسئولیت پذیری، گذران فراغت، محرومیت نسبی و همسالان نابهنجار تفاوت معناداری وجود دارد و میان دوشاخص خشونت در مدرسه و شغل والدین تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها