نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

سازمان صداوسیما، اداره کل تامین برنامه خارجی و رسانه بین‌الملل، ارزیاب برنامه

چکیده

چکیده
ما در رسانه و جامعۀ مصرفی کاملاً غرق شده‌ایم و بنابراین مهم است که یاد بگیریم چگونه معانی و پیام‌های آن را بفهمیم، چگونه آن را تفسیر کنیم و چگونه از آن‌ها انتقاد کنیم. مطالعات فرهنگی به ما اجازه می‌دهد تا تمامی گسترۀ یک فرهنگ را موردبررسی قرار دهیم و به‌صورت انتقادی موشکافی کنیم بدون هیچ نوع پیش‌داوری علیه یک‌گونۀ متن فرهنگی، نهاد فرهنگی یا عمل فرهنگی. این مقاله، دربارۀ سهم بالقوه رویکردهای مطالعات فرهنگی در سواد رسانه‌ای است. مطالعات فرهنگی شامل پروژه سه‌جانبۀ تجزیه‌وتحلیل تولید و اقتصاد سیاسی فرهنگ، متون فرهنگی و دریافت مخاطبان از آن متون و اثرات آن‌ها است. این رویکرد جامع باعث اجتناب از تمرکز بسیار محدود در یک بعد از پروژه و نادیده گرفتن بقیه ابعاد می‌شود. برای جلوگیری از چنین محدودیت‌هایی، من یک رویکرد چندوجهی را پیشنهاد می‌کنم که الف) در مورد تولید و اقتصاد سیاسی بحث می‌کند ب) تحلیل متنی را درگیر می‌کند ج) دریافت و استفاده از متون فرهنگی را مطالعه می‌کند.

کلیدواژه‌ها