نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت قائم شهر

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

در دنیای کسب و کار امروز، سازمان ها با شرایطی از قبیل بازارها به شدت متغیر، رقابت جهانی ، کاهش سیکل نوآوری فناوری، دسترسی جهانی و به موقع به طالاعات ، همچنین تغییرات گسترده در محیط های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مواجه هستند که مزیت رقابتی پایدار و مهمتر از آن حیات و بقای آنها را به چالش کشیده اند،شرکت ها به ناچار با چالش هایی بزرگی مانند رقابت بالای در میان شرکت و تغییرات غیر قابل پیش بینی در روند مصرف و خواسته مشتریان مواجه هستند.تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر کسب دانش از رسانه های اجتماعی و جهت گیری بازار با نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک رسانه های اجتماعی بر نوآوری برند رسانه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت های شهر سمنان) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 250 شرکت است که به صورت الکترونیکی در شهر سمنان فعالیت می نمایند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری به روش معادلات ساختاری PLS2 انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر منفی نقش تعدیل کنندگی توانایی استراتژیک بر کسب دانش از رسانه اجتماعی برنوآوری برند رسانه اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها