نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 گروه علوم اجتماعی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر درصدد مطالعه عوامل تأثیرگذار بر اعتماد نهادی زنان کشورهای ایران و ترکیه است. زنان برای حضور در جامعه به سطحی از اعتماد ازجمله نوع نهادی آن نیازمندند که در این تحقیق تلاش شده عوامل مؤثر بر این اعتماد در میان زنان ایران و ترکیه موردمطالعه قرار گیرد. روش مطالعه در این کار از نوع تحلیل ثانویه هست. در تحقیق حاضر داده‌های مورداستفاده برای آزمون فرضیات تحقیق از مجموعه داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها (wvs) موج پیمایش سال‌های 2005 تا 2008 بهره گرفته‌شده است.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات سه متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیلات و احساس رضایت از زندگی بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار بوده است. دراین‌بین ، متغیر تحصیلات با ضریب تأثیری معادل 13/0 نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات زنان ، میزان اعتماد نهادی نیز در آنان افزایش‌یافته است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره در ایران نشان می‌دهد که از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات چهار متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیلات، سن و احساس رضایت از زندگی بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار بوده است. با مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد بتا، متغیر تحصیلات با ضریب تأثیری معادل 31/0 حاکی از آن است که با افزایش تحصیلات زنان، میزان اعتماد نهادی نیز افزایش‌یافته است. شباهت در نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده وجود اشتراکات فرهنگی فراوان در میزان اعتماد نهادی میان زنان در دو کشور ایران و ترکیه است.

کلیدواژه‌ها