نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران؛

چکیده

علوم انسانی روح پیش‌برندۀ کشورها و حکم جهت‌دهنده به سایر علوم و علوم اقتدارآفرین حقیقی است. رکود علمی مسلمانان و مواجهۀ مجدد با غرب جدید سبب افول تدریجی این جایگاه در نظر حکمرانان و راهبردهای کلان سیاست‌گذاری و به تبع فرهنگ عمومی مردم ایران شد. هدف مقالۀ حاضر مقایسه اجمالی وضعیت نظام آموزشی علوم انسانی و اجتماعی در ایران و کشورهای غربی (به‌ویژه آمریکا و انگلیس) در حوزه‌های آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، دانش‌آ‏موختگان و فرهنگ عمومی است که با استفاده از مطالعه اسنادی و حضور در عرصه‌های اصلی حکمرانی علوم انسانی کشور، علاوه بر مشاهده نزدیک، به مصاحبه عمیق با خبرگان این عرصه پرداخته است. حاصل آن‌که اگرچه مسیر پیشرفت مدنظر ایران، متفاوت از توسعه مادی غربی است، اما اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از ماهیت علوم مربوط به زیست انسان و برتری آن بر علوم طبیعی در حکمرانی کلان کشور، در تمام پارادایم‌ها یکسان بوده، که نیازمند توجه بیشتر در کشور عزیزمان ایران است.

کلیدواژه‌ها