نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

تابستان 1395 به دنبال انتقال آب از بلداجی به مجتمع فولاد سفید‎دشت تنش‎هایی در این شهر رخ داد. هدف این مقاله شناخت نحوۀ پوشش خبری رویداد بلداجی در خبرگزاری‎ها و سایت‎های خبری داخلی است به این منظور با روش تحلیل‎محتوای کمی 127 مطلب خبرگزاری‎ها و سایت‎های خبری داخلی دربارۀ رویداد بلداجی از 29/4/95 تا 29/5/95 کل‎شماری شدند. یافته‎ها با استفاده از مفاهیم روزنامه‎نگاری توسعه، روزنامه‎نگاری محیط‎زیست و روزنامه‎نگاری بحران تحلیل شدند. طبق نتایج بیشتر مطالب در هفتۀ اول وقوع رویداد منتشر شده‎اند. رویداد بلداجی به عنوان رویدادی اجتماعی، سیاسی مطرح شده است. در بیشتر موارد با عنوان «درگیری» و «تجمع» به آن اشاره شده است. خبرگزاری‎ها و سایت‎های داخلی برای پوشش رویداد از «خبر»های «رویداد مدار» استفاده کرده‎اند و به معیارهای روزنامه‎نگاری توسعه، بحران و محیط‎زیست کم‎توجه بوده‎اند. در بیش از نیمی از مطالب به پیشنیۀ رویداد اشاره شده که بیشتر آنها به توصیف کلی رویداد اکتفا کرده‎ و چندان به تحلیل و ریشه‎یابی رویداد نپرداخته‎اند. بیشتر مطالب در قبال برنامه‎های دولت موضع‎گیری نکرده‎اند و نگاه مسئله‎محور ندارند. در مطالب محدودی که به ریشۀ مشکلات اشاره‎ شده «برنامه‎های نامناسب» و « خشکسالی و برنامه نامناسب» به عنوان ریشۀ مشکلات عنوان شده است.

کلیدواژه‌ها