نویسندگان

1 مدیر گروه ارتباطات، دانشگاه علمی کاربردی رسانه

2 معاون آموزش دانشکده رسانه فارس

چکیده

 در روزنامه کیهان انتقاد از خودِ تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسئله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.
در روزنامه کیهان انتقاد از خودِ تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسئله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.
در روزنامه کیهان انتقاد از خودِ تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسئله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.

کلیدواژه‌ها

 

  اسماعیلی، امیررضا. (1394). از دهستان وایبر تا شهر تلگرام جه گذشته است؟ ماهنامه وب. شماره 166صص74-68

  ایرانی‌پور، الهه (1388)، برجسته‎سازی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 23 زمستان 88

  بدیعی، نعیم (1380)، تحلیل محتوا، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  بودریار ، ژان  (1374)، «سرگشتگی نشانه‌ها» (مجموعه مقالات)، ترجمه مانی حقیقی، نشر مرکز

  پاستر، مارک (1377)؛ عصر دوم رسانه‎ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: موسسه انتشاراتی ایران

  پستمن، نیل (1386) تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی، ترجمه صادق طباطبایی. تهران: اطلاعات

  رضوی‌زاده، سید نورالدین (1377)؛ وانمایی و سلطه در جریان بین‌المللی خبر؛ مجموعه مقالات دومین سمینار برای مسائل مطبوعات ایران؛ جلد 2؛ انتشارات رسانه

  سولیوان، تام او و هارتلی، ساندرز و فیسک (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسن رئیس‎زاده، تهران: فصل نو

  شکرخواه، یونس (1382)، جنگ روانی صورت شدید انگاره سازی، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 34، تابستان

  شکرخواه، یونس (1390)، خبر، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‏ریزی رسانه‎ها

  شعار غفاری پرویز.(1374) معرفت‌شناسی خبر: فصلنامه رسانه؛ سال ششم، شماره 3؛ پاییز

  کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو

  کریپندورف، کلوس (1383)، تحلیل محتوا مبانى روش شناسى ، ترجمه هوشنگ نایبى، تهران:نشر نى

  مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(1395). برسی روندی دیدگاه مردم نسبت به شبکه‌های اجتماعی و میزان مصرف آن‌ها. تهران؛ مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی.

  مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(1397). برسی روندی دیدگاه مردم نسبت به شبکه‌های اجتماعی و میزان مصرف آن‌ها. تهران؛ مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی.

  مهدیزاده، سید محمد (1389)؛ نظریه‎های رسانه: اندیشه‎های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری

  هال، استوارت. (۱۳۹۳) معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی. ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران : نشر نی

  هوسمن، کارل (1376)؛ بحران وجدان؛ ترجمه داود حیدری؛ انتشارات رسانه

  هیوارد، سوزان (1381) مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، تهران: هزاره سوم

  Gamson, W.A & Modigliani (1987). The changing culture of affirmative action. In R.G. Braungart. Research in political sociology (Vol. 3). Greenwich. CT: Jar Press

  Hall, Stuart. (1997), Cultural Representation and Signifying Practice, London: Sage Publications.

  Hall, Stuart. (2003), “The Work Representation”, in Stuart Hall (Eds.), Representation: Cultural Representation and Signifying Practices, London: Sage Publications.

  Hill and James Watson (2006 .) and Media of Dictionary Studies Communication ,Publication Arnold Hodder, Edition 7

  Hsiu-fang, Hsieh & sara E. shanon(2005), “thee approaches to content analysis” Qualitative health research, Vol.15, No9

  McCombs ,Maxwell & Shelton Gilbert (1986). ‘News Influence on our pictures of the world’ in perspective on media effects. Hillsdal, NJ: Lawrence Erlaum Association.

  Pan, Z & Kosicki, G.M (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political communication. 10: 55-56

  R.W.Budd & R.K. Throp & L.Donohew(1995) content analysis of communication. Rosenberg

  Scheufele, DA. Tewksbury D. (2007). Framing  agenda setting and priming: The Evolution of three media effects models. Journal of communication, volume 57: 9-20

  Stafford,Gill and Roy(2003), The Media student`s book, Branstone press